Copyright

De copyrights van deze website zijn van Ad Mommers

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad Mommers.

Privacy (AVG/GDPR)
In verband met de nieuwe wet op de privacy, de AVG/GDPR zijn de adresgegevens aangepast. Privé gevoelige data worden per mei 2018 niet meer publiekelijk ontsloten via onze website. Mocht u vragen of bezwaren hebben, neem dan contact met ons op.